TOR – Konsulent për trajnim të fermerëve në kultivimin e perimeve jashtësezonal dhe sezonal dhe TOR – Mbështetje teknike për kultivimin e frutave, grumbullimin dhe teknikat adekuate të ruajtjes – Data e mbylljes më 11 shtator 2017, ora 16:00

Fondi Për Zhvillimit Lokal (LDF), Projekti – Iniciativa për fermerët e vegjël të Suharekës – SUSI Faza 2 kërkon të kontraktojë shërbimet e ekspertëve individualë në fushat:

TOR – Konsulent për trajnim të fermerëve në kultivimin e perimeve jashtësezonal dhe sezonal dhe TOR – Mbështetje teknike për kultivimin e frutave, grumbullimin dhe teknikat adekuate të ruajtjes – Data e mbylljes më 11 shtator 2017, ora 16:00

Për të aplikuar klikoni linçet më poshtë:

  1. ToR Technical support on fruits cultivation
  2. ToR for Consultancy for vegetable cultivation