Rishpallje – TOR Mbështetje teknike për kultivimin e frutave, grumbullimin dhe teknikat adekuate të ruajtjes – Data e mbylljes më 15 shtator 2017, ora 16:00

Rishpallje

Fondi Për Zhvillimit Lokal (LDF), Projekti – Iniciativa për fermerët e vegjël të Suharekës – SUSI Faza 2 kërkon të kontraktojë shërbimet e ekspertëve individualë në fushat:

TOR – Mbështetje teknike për kultivimin e frutave, grumbullimin dhe teknikat adekuate të ruajtjes – Data e mbylljes më 15 shtator 2017, ora 16:00

Per me shume informata referojuni dokumentit me poshte:

ToR Technical support on fruits cultivation(1)