Projekti SUSI/LDF Faza e 2-të – Ftesa e dytë për aplikime “Mbështetja e fermerëve të vegjël me theks të veçantë në femrat fermere dhe të rinjët që jetojnë në zonat rurale në përmirësimin, rritjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore”

Projekti Iniciativa për Fermerët e Vegjël të Suharekës, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim dhe implementuar nga Fondacioni Fondi për Zhvillim Lokal më datë 29 Mars 2017 ka shpallur ftesën e dytë për aplikime në mbështetja e fermerëve të vegjël me theks të veçantë në  femrat fermere dhe të rinjtë që jetojnë në zonat rurale në përmirësimin, rritjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Të gjithë fermerët e vegjël të interesuar në pajtim me target grupet e kësaj ftese kanë kohë deri me 28 Prill 2017 që të dorëzojnë aplikacionet pranë zyrave të LDF në objektin e Qendrës së Biznesit në Komunën e Suharekës. Gjithashtu të gjitha dokumentet për aplikim mund ti gjeni më poshtë.

Thirrja do të jetë e hapur deri më: 28 Prill 2017 ora 16:00

1.Aneksi A Formulari Teknik – f

2.Annex B Buxheti

3.Annex C Tabela e te dhenave personale

4.Udhezimet per aplikues Shqip